นิด้าโพล ชี้ผลสำรวจชาวพุทธเกินครึ่งไม่รู้ วันมาฆบูชา สำคัญอย่างไร!?

วันที่ : 11-02-2017 13:58:31อ่านแล้ว : 73

ศูนย์สำรวจความคิดเห็น “นิด้าโพล” สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) เปิดเผยผลสำรวจความคิดเห็นของประชาชน เรื่อง “วันมาฆบูชา โอวาทปาฏิโมกข์ : หลักธรรมที่ควรปฏิบัติภายใต้สังคมไทยในยุคปัจจุบัน” กรณีศึกษาจากประชาชนที่นับถือศาสนาพุทธ กระจายทุกระดับการศึกษา และอาชีพทั่วประเทศ รวมทั้งสิ้น จำนวน 1,250 หน่วยตัวอย่าง โดยเมื่อถามถึงการรับรู้ของประชาชนเกี่ยวกับเหตุการณ์สำคัญทางพระพุทธศาสนาใน “วันมาฆบูชา” พบว่า ประชาชน ชาวพุทธส่วนใหญ่ ร้อยละ 58.48 ระบุว่า ไม่ทราบว่า “วันมาฆบูชา” มีเหตุการณ์สำคัญทางพระพุทธศาสนาอย่างไร


ขณะที่ ร้อยละ 41.52 ระบุว่า ทราบ และสามารถระบุได้ถูกต้องว่า เป็นวันเพ็ญ ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 3 และมีพระสงฆ์จำนวน 1,250 รูป มาประชุมพร้อมกันโดยมิได้นัดหมาย เพื่อสักการะพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ส่วนการรับรู้ของประชาชนเกี่ยวกับการประกาศให้วันมาฆบูชา เป็น "วันกตัญญูแห่งชาติ" พบว่า ส่วนใหญ่ ร้อยละ 75.04 ระบุว่า ไม่ทราบ ขณะที่ร้อยละ 24.96 ระบุว่า ทราบ


ท้ายที่สุด เมื่อสอบถามความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับหลักธรรม ที่ทุกคนในสังคมไทยในยุคปัจจุบันต้องมีมากที่สุด พบว่า ประชาชนชาวพุทธส่วนใหญ่ ร้อยละ 35.92 ระบุว่า เป็นศีล 5 รองลงมา ร้อยละ 13.52 ระบุว่า เป็นพรหมวิหาร 4 (เมตตา กรุณา มุทิตา อุเบกขา), ร้อยละ 8.56 ระบุว่า เป็นสติ (โพชฌงค์ 7), ร้อยละ 7.28 ระบุว่า เป็นการไม่มีกิเลส (ไม่มีความโลภ โกรธ หลง เห็นผิดเป็นชอบ หลงผิด) เป็นต้น


TAG ข่าว : นิด้าโพล วันมาฆบูชา

ข่าวล่าสุด

ข่าวที่เกี่ยวข้อง