นครพนม ชาวอำเภอนาหว้า “ร้อยรวมใจชุมชนคุณธรรม” พลังบวรน้อมใจภักดิ์พระผู้ทรงธรรมเสด็จสู่สวรรคาลัย พร้อมจุดเทียนแปรอักษรแสดงความอาลัยแด่พ่อหลวง ร.๙

วันที่ : 26-01-2017 11:42:01อ่านแล้ว : 54

ชาวอำเภอนาหว้า “ร้อยรวมใจชุมชนคุณธรรม” พลังบวรน้อมใจภักดิ์พระผู้ทรงธรรมเสด็จสู่สวรรคาลัย พร้อมจุดเทียนแปรอักษรแสดงความอาลัยแด่พ่อหลวง ร.๙ พระธาตุประสิทธิ์นับเป็นอีกหนึ่งพระธาตุที่มีความสำคัญที่อยู่คู่บ้านคู่เมืองประจำจังหวัดและผู้คนชาวนครพนมมาช้านาน พระธาตุประสิทธิ์นับเป็นอีกหนึ่งพระธาตุที่มีชื่อเสียงทั้งในด้านความงามและโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องความศักดิ์สิทธิ์สิทธิ์อันเป็นที่เลื่องชื่อกล่าวขานกันไปทั่ว สำหรับพระธาตุประสิทธิ์แห่งนี้นั้นเป็นพระธาตุประจำวันของผู้ที่เกิดวันพฤหัสบดี ประดิษฐานอยู่ที่วัดพระธาตุประสิทธิ์เป็นที่เลื่องลือกันว่าหากผู้ใดได้ไปกราบไว้นมัสการพระธาตุแห่งนี้แล้วนั้น ผู้นั้นก็จะได้รับอานิสงส์ให้ประสบผลสำเร็จในหน้าที่การงาน ด้วยเหตุนี้จึงทำให้มีผู้ไปกราบไหว้อธิษฐานขอพรเรื่องการงานกันเป็นอย่างมาก สำหรับพระธาตุประสิทธิ์แห่งนี้นั้นแต่เดิมแล้วเป็นเจดีย์เก่าแก่ที่ชำรุดทรุดโทรมปกคลุมไปด้วยเถาวัลย์ โดยห้องภายในนั้นปรากฏว่ามีพระพุทธรูปเก่าแก่อยู่หลายองค์ซึ่งถูกค้นพบโดยชน เผ่า ญ้อในขณะที่กำลังหนีภัยสงครามระหว่างอาณาจักรล้านช้างเวียงจันทน์กับพม่าและอาณาจักรเชียงใหม่ในสมัยขิงพระเจ้าไชยเชษฐาในปี พ.ศ. 2112 จึงได้มีการบูรณะเป็นครั้งแรกและกลายมาเป็นพระธาตุประสิทธิ์ ซึ่งต่อมาก็ได้มีการบูรณะต่อเติมสืบเนื่องมา โดยพระธาตุประสิทธิ์แห่งนี้นั้นได้รับการบูรณะโดยเลียนแบบพระธาตุพนมซึ่งมีลักษณะเป้นรูปทรงสี่แหลี่ยม มีความกว้างขนาด 7.52 เมตร มีประตูปิดเปิดทั้งสองด้าน 9 ต่อมาในปี พ.ศ. 2515 ได้มีการอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุและอรหันต์ธาตุรวมทั้ง 7 องค์(พระอุรังคธาตุของพระพุทธเจ้า ได้ถูกบรรจุไว้ในองค์พระธาตุแห่งนี้ ) พระธาตุประสิทธิ์นั้นนับเป็นโบราณสถานที่เก่าแก่คู่บ้านคู่เมืองประจำจังหวัดมาช้านาน ซึ่งในวันขึ้น 10 ถึง วันขึ้น 15 ค่ำเดือน 4 นั้นจะมีการจัดงานเทศกาลนมัสการพระธาตุประสิทธิ์เป็นประจำทุกปี ซึ่งทางวัดพระธาตุประสิทธิ์ ยังเป็นสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์ เนื่องจากพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช พร้อมด้วย สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ รวมถึง สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินมาทรงเป็นประธานในพิธีทอดถวายกฐิน เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2515 อีกด้วย


วันที่ 25 ม.ค. 60 ที่วัดธาตุประสิทธิ์ อำเภอนาหว้า จังหวัดนครพนม นายมานัส ทารัตน์ใจ อธิบดีกรมศาสนา เป็นประธานในพิธี “ร้อยรวมใจชุมชนคุณธรรม” พลังบวรน้อมใจภักดิ์พระผู้ทรงธรรมเสด็จสู่สวรรค์คาลัย โดยมีส่วนราชการ ภาครัฐ ภาคเอกชน พ่อค้า ประชาชนชาวนาหว้าให้การต้อนรับ สำหรับงานนี้ทางกรมการศาสนา กระวัฒนาธรรม ร่วมกับชุมชนวัดพระธาตุประสิทธิ์ อำเภอนาหว้า จังหวัดนครพนม จัดขึ้นเพื่อเป็นการสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและแสดงความอาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ที่ทรงเป็นพุทธมามกะ และทรงเป็นอัครศาสนูปถัมภก จึงได้น้องนำเอาแนวพระราชดำริ ส่งเสริม ประสานความร่วมมือ ระหว่าง บ้าน วัด โรงเรียน (บวร) เพื่อให้เกิดประโยชน์สุขแก่ทุกฝ่าย นำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน พัฒนาคนในสังคม ให้มีคุณธรรม จริยธรรม มีความภาคภูมิใจในความเป็นไทย เอื้ออาทร และสมานฉันท์ โดยเน้นการนำ ศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม มาสร้าง “สังคมคุณธรรม” ให้มีสันติสุขในทุกพื้นที่ อีกทั้งเป็นการส่งเสริมให้วัด ศาสนสถานเป็นศูนย์กลางจัดกิจกรรมด้านศาสนา ศูนย์การเรียนรู้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของชุมชน รวมทั้งร่วมกับชุมชนสืบสานประเพณี วัฒนธรรมอันดีงามของไทยและภูมิปัญญาของท้องถิ่น กิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์เพื่อสังคมและกิจกรรมรวมใจชุมชนคุณธรรมพลังบวรได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วนเป็นอย่างดี


โดยประธานในพิธีจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย จุดธูปเทียนเครื่องทองน้อย และกราบถวายสักการะเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระสงฆ์ จำนวน 10 รูป สวดเจริญพระพุทธมนต์ เจ้าหน้าที่ลาดผ้าขาวรองโยงและลาดผ้าภูษาโยง ประธานในพิธีทอดผ้าบังสุกุล พระสงฆ์ 10 รูป สดับปกรณ์ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช จากนั้น ในเวลา 19.00 ประธานในพิธี ข้าราชการ กำนันผู้ใหญ่บ้าน พ่อค้าประชาชน นักเรียน นักศึกษา จำนวน 1,000 คน น้อมใจร่วมประกอบพิธีถวายอาลัย จุดเทียนพร้อม แปรอักษรเลข 9 ล้อมด้วยหัวใจ เพื่อแสดงความจงรักภักดี น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณพร้อมแสดงความอาลัยแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชสืบไป


TAG ข่าว : ร้อยรวมใจชุมชนคุณธรรม.นครพนม

ข่าวล่าสุด